Rodičovské príspevky

Na finančné zabezpečenie aktivít rodičovského spoločenstva (RS) - bližšie informácie v sekcii rozpočet,  sa v zmysle stanov RS vyberá od rodičov rodičovský prípevok, ktorého výška a forma platby sa odlasuje na plenárnej schôdzi RS začiatkom školského roka. Pre šk.rok 2012015/2016 sa odhlasovala na plenánej schôdzi 19.10.2015 výška tohto príspevku takto:

17 € na prvé dieťa, 5 € na každé ďalšie dieťa

(pre školou evidované rodiny v hmotnej núdzi: 5 € na každé dieťa)

Termín na uhradenie príspevku (a prípadných nedoplatkov) je do 30.11.2015

Úhrady posielajte  na  účet č. 6619556018/1111 s variabilným symbolom, ktorý Vám bol/bude pridelený a je uvedený na predpise úhrady rodičovského príspevku, ktorý Vám bude/bol distribuovaný cez váško najstaršieho žiaka v škole. Do poznámky pri platbe uveďte meno a triedu vášho najstaršieho žiaka na škole. Príspevok je potrebné uhradiť, keďže z týchto prostriedkov sa financujú aj akcie, na ktorých sa zúčastňujú všetci žiaci. V prípade neuhradených príspevkov RS na základe nových stanov RS, schválených na plenárnej schôdzi 4.októbra 2012 môžu byť títo rodičia vylúčení z RS. V takom prípade na akcie financované resp. spolufinancované rodičovským spoločenstvo budú musieť určenú (plnú resp. čiastkovú) sumu uhrádzať priamo pred akciami, resp. sa ich deti akcie nezúčastnia.  Ak z rôznych dôvodov nemôžete príslušné plné sumy uhradiť do určeného termínu, obráťte sa na predsedníčku RS p.Jurečekovú (napr. na rsbernolaka@gmail.com) alebo čísle 0948 182 811) pre dojednanie individuálneho riešenia (napr. posunu termínu platby alebo dojednanie splátkového kalendára. Takisto sa na predsedníčku obráťte aj v prípade, že neviete svoj variabilný symbol (predpis vám nebol doručený alebo ste ho stratili)