Plenárna schôdza

06.10.2010 17:00

Priebeh schôdze:

  1. Otvorenie plenárnej schôdze

  2. Správa o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2009/2010

  3. Informácia vedenia školy a JM Centra o legislatívnych zmenách vo financovaní školských zariadení a stredísk záujmovej činnosti a potrebe finančnej účasti zo strany rodičov

  4. Návrh a schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2010/2011

  5. Návrh a schválenie rozpočtu Rodičovského spoločenstva na školský rok 2010/2011

  6. Návrh a schválenie použitia finančných príspevkov zo získaných 2% z daní z príjmu

  7. Plánované podujatiach v rámci osláv 20. výročia založenia školy

  8. Informácie zriaďovateľa školskej jedálne

  9. Ostatné, diskusia, záver