Predpis stravného od 1.9. 2011 pre deti ZŠ s MŠ A. Bernoláka

05.09.2011 08:38

 V súvislosti s vydaním nových finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva, ako aj so zvýšením nákladov školskej jedálne na mzdy, s tým  súvisiace odvody do poisťovní a neustáleho nárastu energií, opätovne  upravujeme výšku stravného.

 

Príspevok  na stravné žiaka , ktoré hradí mesto Martin z podielových daní pre účtovný rok 2011

sa mierne zvýšil, preto naša jedáleň po zohľadnení dotácií pristúpila k zníženiu ceny stravného pre dieťa za jeden obed oproti predchádzajúcemu obdobiu.

 

Cena po úprave je stanovená nasledovne:

 

                                         Úhrada rodiča:

 

Žiaci ZŠ - 1 stupeň             1.25 €uro / obed                             

Žiaci ZŠ - 2 stupeň             1,35 €uro / obed                             

                                                                                                                          

 Žiaci materskej školy :

 

Úhrada rodiča:                                                       úhrada školy                           skutočná cena jedla

 

 1,75 €uro / celodenná strava                             + 1,21 Eur   platí škola     =       spolu 2,96 Eur                 

 1,38 €uro / desiata + obed ( bez olovrantu )       + 1,15 Eur   platí  škola     =      spolu 2,53 Eur

 V cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou školskej jedálne.

Osobitné oznámenie:                       

Zloženky ( predpis stravného na september) a lístky na obedy na mesiac september si môžu žiaci ( rodičia) vyzdvihnúť u uvedúcej školskej jedálne, 31.augusta , 2. Septembra, prípadne v pondelok 5. septembra ráno.

Prihlásiť na stravu na pondelok 5. septembra sa musia stravníci najneskoršie 5. Septembra ráno do 8.00 hod.

 

Stravné pre žiakov MŠ bude vyvesené v priestoroch  MŠ od 5.septembra.

                                                                           

 

                                                                                                         Tomáš Jedinák

                                                                                                 zriaďovateľ školskej jedálne

V Martine     24.08.2011